Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Algemene ledenvergadering Dorpsbelang op donderdag 4 april

Gepubliceerd: 28 maart 2019

WJELSRYP - Hierbij nodigen wij graag alle inwoners van Wjelsryp uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Welsryp. Deze wordt gehouden op donderdag 4 april 2019 in het Dorpshuis 'Yn ‘e Mande' te Wjelsryp. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:
  1. Opening
  2. Notulen van de ledenvergadering gehouden op 12 april 2018
  3. Ingekomen stukken
  4. Mededelingen
  5. Jaarverslag van de secretaris
  6. Jaarverslag van de penningmeester
  7. Verslag Kascommissie
      door Karin de Haan en Paul de Jong
  8. Mondeling verslag van:
      - Beheerscommissie
      - IJswegencentrale Hennaarderadeel
      - Oranje commissie
      - Dorpshuiscommissie 
10. Bestuursverkiezing Dorpsbelang
      aftredend en niet herkiesbaar:
      Sjoerdtje Hendriks en Regina Kingma
11. Rondvraag
12. Sluiting
Pauze

(nei de pauze)
Tink mei oer dyn takomst yn Wjelsryp!
Wielst genietsje fan in drankje en in hapke oanbean troch Doarpsbelang.
Eltsenien is wolkom.
Jong en âld.
Dan kinne we it der meinoar oer ha.
Bist do dêr by?

 

Twitterberichten gemeente Waadhoeke