Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Algemene ledenvergadering Dorpsbelang op donderdag 12 april

Gepubliceerd: 10 april 2018

WJELSRYP - Hiermee nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Welsrijp, die gehouden wordt op donderdag 12 april 2018 in het Dorpshuis 'Yn ‘e Mande' te Wjelsryp. Aanvang 20.00 uur.

Per Januari 2018 is de gemeente Littenseradiel overgegaan in gemeente Waadhoeke.
Wat betekent dit voor de inwoners van Wjelsryp? Hoe werkt de gemeente Waadhoeke? Waar kunnen we als inwoners terecht voor bepaalde zaken? Hoe komt het nu met…? 

We hebben de dorpen coördinator Dhr. Dijkstra en de dorpswethouder uitgenodigd om ons deze avond te informeren over de werkwijze van Waadhoeke. Hierbij heeft u gelegenheid om vragen te stellen. 

Agenda:
  1. Opening
  2. Notulen van de ledenvergadering gehouden op 30 maart 2017
  3. Ingekomen stukken
  4. Mededelingen
  5. Jaarverslag van de secretaris
  6. Jaarverslag van de penningmeester
  7. Verslag Kascommissie
      door Jouke de Haan en Hanneke van der Veer
  8. Mondeling verslag van:
      - Energiewerkgroep
      - Beheerscommissie
      - IJswegencentrale Hennaarderadeel
      - Oranje commissie
      - Dorpshuiscommissie 
  9. Plannen van het Dorpsbelang
10. Bestuursverkiezing Dorpsbelang
      aftredend en niet herkiesbaar: Tiede Bergsma
11. Rondvraag
12. Sluiting
Pauze
Werkwijze gemeente Waadhoeke: toelichting wordt gegeven door dorpen coördinator

Oproep:

Op de achtergrond is het dorpsbelang zich alvast aan het voorbereiden om een volgende Dorpsvisie samen te stellen. De huidige Dorpsvisie is geschreven voor de periode 2008 – 2020. Als bestuur vinden we het belangrijk om een nieuwe dorpsvisie vast te leggen, onder andere vanwege de nieuwe gemeente. Het doel is om met behulp van de nieuwe dorpsvisie kenbaar te maken wat we als dorp belangrijk vinden en welke we kant we in de nabije toekomst op willen. Het dorpsbelang is nog in de onderzoekende fase hoe en met welke partijen de volgende dorpsvisie samengesteld zal worden. En welke thema’s we op zullen nemen in de Dorpsvisie.

Daarom willen we u vragen of u ideeën heeft welke thema’s volgens u in de nieuwe Dorpsvisie opgenomen moeten worden. Wellicht heeft u ook al concretere ideeën die verder gaan dan alleen een thema, dan willen u ook vragen dit de delen met het dorpsbelang.

U kunt uw idee aangeven bij 1 van de bestuursleden. Of mailen naar dorpsbelang@wjelsryp.com.

Uiteraard zal het dorpsbelang in latere stadia de inwoners van Wjelsryp op de hoogte houden van de voortgang van de nieuwe Dorpsvisie.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsbelang Wjelsryp
Twitterberichten gemeente Waadhoeke