Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Vuurwerk afsteken en carbidschieten

Gepubliceerd: 16 december 2015

WOMMELS - Dorpsbelang Wjelsrijp heeft de volgende informatie ontvangen van de gemeente Littenseradiel over het afsteken van vuurwerk en carbidschieten rond de jaarwisseling van 2015/2016.

 


Regels afsteken vuurwerk

In 2014 zijn de regels rond het afsteken van vuurwerk gewijzigd. Vuurwerk afsteken is alleen nog toegestaan tijdens de jaarwisseling (31 december) van 18.00 uur tot (1 januari) 02.00 uur.

Handhaving
De gemeente en de politie houden toezicht op deze nieuwe regelgeving. Mensen die worden betrapt op het afsteken of bezitten van vuurwerk buiten de vastgestelde tijden, riskeren een boete of doorverwijzing naar bureau HALT (jongeren).


Carbidschieten 2015/2016

Carbidschieten tijdens de jaarwisseling is in onze gemeente nog steeds populair. In onze Algemene plaatselijke verordening (Apv) is een verbodsbepaling voor het carbidschieten opgenomen.

Voorwaarden
De verbodsbepaling houdt in dat men in beginsel niet mag carbidschieten, dit verbod geldt echter niet als men zich aan de volgende voorschriften houdt:

  • carbidschieten buiten de bebouwde kom plaatsvindt;
  • carbidschieten op 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur plaatsvindt;
  • de te gebruiken melkbussen een maximale inhoud van 50 liter hebben;
  • het vrije schootsveld minimaal 75 meter is en hierin zich geen openbare wegen of paden bevinden;
  • de betreffende locatie gelegen is op een afstand van 50 meter van overige woonbebouwing ten opzichte van woonbebouwing op het erf waarvan geschoten wordt;
  • er geschoten wordt in een richting die is afgewend van woonbebouwing.

Dus, als men zich aan alle genoemde voorschriften houdt, dan is carbidschieten toegestaan. Men moet vanzelfsprekend wel toestemming hebben van de grondeigenaar. De voorschriften zijn in de Apv opgenomen om ervoor te zorgen dat carbidschieten op een veilige locatie plaatsvindt en zo weinig mogelijk overlast voor omwonenden veroorzaakt.

Handhaving
Wanneer de politie stuit op carbidschieters, die zich niet houden aan genoemde voorschriften, dan zal zij strikt handhaven. Dat betekent dat het carbidschieten onmiddellijk gestaakt moet worden. Er kunnen zelfs boetes worden uitgedeeld en/of spullen in beslag worden genomen. Door de voorschriften strikt te volgen kan dit worden voorkomen!

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw A. de Groot, afdeling Vergunningen en Handhaving, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur op telefoonnummer (0515) 334455.

Twitterberichten gemeente Waadhoeke