Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Wylde Sânparty op 28 maart

Gepubliceerd: 11 februari 2015

WJELSRYP - Op zaterdag 28 maart overdekt kaatsen in de paardenbak tijdens de Wilde Sânparty.

Wylde Sânparty
oerdekt keatse
yn 'e hynstebak
"In soad wille,
mei it sân tusken de bille"

Sneon 28 Maart 15.00 oere
heren en dames
troch inoar lotsjen
mei ferliezersronde

- Opjaan by
- Tjibbe Thom Deinum 06-10521322
- Hendrik Eringa 06-52282533
- Jetse Boersma 06-12601642
- Johannes Boersma 06-46173035

hapke en snapke
foar in lyts priiske
te ferkrijen

- Opjefte oant 'e mei 26 Maart, 20.00 oere
- Ynlis 5 Euro
- Max 48 keatsers
- Fol is fol
- Keatse mei grutte bal
- Fanof 14 jier

yn Keatsarena "de Warren"


Klik op de poster voor groot formaat.Twitterberichten gemeente Waadhoeke