Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Berneiepenloftspul "Bern de Baas"

Gepubliceerd: 12 mei 2014

EASTERWIERRUM - Het alweer 24e berneiepenloftspul in Easterwierrum presenteert dit jaar de voorstelling "Bern de Baas". De première is op 12 juni en er worden tot en met 21 juni in totaal zes voorstellingen opgevoerd.

“Oan alle bern fan Timptille. Wy binne fuort! Wy haw ús nocht. Gjin freonlike groeten fan de âlders fan Timptille”. Sa’n brief krije de bern út it doarp Timptille. Dat is fansels gjin straf foar de bern! Wa wol no net ris sûnder folwoeksenen, dy’t altyd mar de baas spylje?
It is dus feest foar de bern: gjin seurende âlders, gjin skoalle en gjin plysje. Wat hearlik, sa’n frijheid! Mar al gau komme de bern der efter dat it ferhaal ek in kearside hat: wa soarget no foar iten, hoe moat it mei pine yn ‘e mûle en o jee: “wat as it skytpapier no oprekket?”
Ien ding is dúdlik: de bern moatte har tenei sels rêde. Dat is dreech genôch, want se wolle net allegearre itselde. Dus is it rillegau duveldei en bargebiten. Der ûntsteane twa rivalisearjende groepen: wa wurde de baas yn Timptille?
Rêde de bern it op om der mei-elkoar wat fan te meitsjen? Of moatte de âlders dochs yngripe? Kom nei de foarstelling ‘Bern de Baas’ fan it Berne Iepenloftspul yn Easterwierrum en sjoch hoe’t it ôfrint!

Meer informatie: www.berneiepenloftspul.nl
Twitterberichten gemeente Waadhoeke