Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Jaarvergadering SMI-gym op 11 maart

Gepubliceerd: 10 maart 2014

WJELSRYP - De jaarvergadering van SMI-gym vindt plaats op dinsdagavond 11 maart om 20.00 uur in dorpshuis Yn 'e Mande.

Agenda
 1 Opening.
 2 Mededelingen.
 3 Notulen Ledenvergadering 2013.
 4 Jaarverslag Secretaris.
 5 Jaarverslag Penningmeester.
 6 Verslag kascontrole.
 7 Pauze.
 8 Bestuursverkering:
    Aftredend niet-herkiesbaar: Alie van de Kooi
    Nieuw bestuurslid: Marjanne Blom
                                  Rianne Genee.
 9 Voorstel uit eigen vereniging.
10 Rondvraag.
11 Sluiting.


Twitterberichten gemeente Waadhoeke