Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Jaarlijkse ledenvergadering Dorpsbelang op 6 maart

Gepubliceerd: 27 februari 2014

WJELSRYP - Hiermee nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Welsrijp, die gehouden wordt op donderdag 6 maart 2014 in het Dorpshuis 'Yn ‘e Mande' te Wjelsryp. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:
  1. Opening
  2. Notulen van de ledenvergadering gehouden op 5 maart 2013
  3. Ingekomen stukken
  4. Mededelingen
  5. Jaarverslag van de secretaris
  6. Jaarverslag van de penningmeester
  7. Verslag Kascommissie
      door Griet Bergsma en Geeske Lemstra
  8. Mondeling verslag van:
      - Dorpshuiscommissie
      - Beheerscommissie
      - IJswegencentrale Hennaarderadeel
      - Oranje commissie
  9. Pauze
10. Bestuursverkiezing Dorpsbelang
      Aftredend en herkiesbaar: Hendrik Miedema
11. Bestuurswijziging Dorpshuiscommissie
      Grietje Abma heeft afscheid genomen als penningmeester en in haar plaats is
      benoemd Hanneke van der Veer
12. Voortgang diverse actiepunten
      - Ovonde N384 in de Froonackerdyk
      - renovatie brug 't Heechhout
      - multifunctioneel sportterrein
      - woningbouw Pastorieleane (terrein achter fam. Greidanus)
13. Rondvraag
14. Sluiting

Bestuur Dorpsbelang Welsrijp


Twitterberichten gemeente Waadhoeke