Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Uitvoering De Lofstem op 18 maart

Gepubliceerd: 7 maart 2017

WJELSRYP - Op sneon 18 maart 2017 om 20.00 oere hâld Kristlik Mingd Koar De Lofstem û.l.f. Doede Terluin har jierlikse útfiering yn it doarpshûs “Yn ‘e Mande” te Wjelsryp.

Wy bringe in ôfwikseljend programma mei geastlike en wrâldske lieten. Wy wurde op 'e piano begelaat troch Eize Hille Ris Lambers.

Oan dizze jûn wurdt fierder meiwurke troch it teaterduo “Klún en Knoffelhakke”.

 
 
 
Oant sjen op sneon 18 maart!
Tagong is fergees!


Twitterberichten gemeente Waadhoeke