Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Jaarlijkse ledenvergadering Dorpsbelang op donderdag 31 maart

Gepubliceerd: 19 maart 2016

WJELSRYP - Hiermee nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Welsrijp, die gehouden wordt op donderdag 31 maart 2016 in het Dorpshuis 'Yn ‘e Mande' te Wjelsryp. Aanvang 19.30 uur.

Energiebesparing en duurzame energieopwekking staan volop in de belangstelling. Om ons heen worden diverse lokale energiecoöperaties opgericht. De vraag is natuurlijk: wat houdt dat in, kunnen we hieraan meedoen, wat kost het? Maar meer nog, wat levert het op? Niet alleen voor onszelf maar ook voor de (sociale) voorzieningen in ons dorp. 

Vragen die we kunnen stellen aan de heer Feike Wagenaar uit Slappeterp. Hij zal deze avond vertellen over de oprichting van de energiecoöperatie EKON (actief in Schingen en Slappeterp) en wat daaraan vooraf ging. Zoals het per huis opsporen van energielekken door middel van warmtescans. Misschien kunnen we in ons dorp ook iets dergelijks organiseren! 

Agenda:
  1. Opening
  2. Notulen van de ledenvergadering gehouden op 12 maart 2015
  3. Ingekomen stukken
  4. Mededelingen
  5. Jaarverslag van de secretaris
  6. Jaarverslag van de penningmeester
  7. Verslag Kascommissie
      door Tea Sieta Greidanus en Gerbrich Greinadus
  8. Mondeling verslag van:
      - Beheerscommissie
      - IJswegencentrale Hennaarderadeel
      - Oranje commissie
      - Dorpshuiscommissie 
  9. Bestuursverkiezing Dorpsbelang
      Aftredend en herkiesbaar: Annelies Westerveld
10. Voortgang actiepunten
      - Ovonde N384 in de Froonackerdyk
11. Rondvraag
         Pauze
12. Voorlichting over energiebesparing en energiecoöperaties
13. Sluiting

Bestuur Dorpsbelang Welsrijp


Twitterberichten gemeente Waadhoeke