Dorpswebsite Wjelsryp
It doarp fan 'e fjurkemigers

Op deze website vind je informatie over het dorp Wjelsryp en zijn omgeving. Deze website is een initiatief van Dorpsbelang Wjelsryp.
Heb je informatie voor de website of zie je iets dat niet klopt? Stuur dan even een mailtje naar webredactie@wjelsryp.com.


Historie van het dorp Wjelsryp

Gepubliceerd: 16 april 2013
Gewijzigd: 9 februari 2014

Het dorp Wjelsryp is tijdens de Middeleeuwen ontstaan als vissersdorpje. Door de zee-invloeden was er de noodzaak het dorp te verschuiven naar een hoger gelegen gebied. De terp waarop Wjelsryp is gebouwd vormt nu de historische kern. Eind 19e eeuw heeft er een verschuiving plaatsgevonden van de visserij naar de landbouw. Steeds meer gebieden werden ingepolderd waardoor een deel van het bestaansrecht van een visser kwam te vervallen. Uitbreidingen hebben plaatsgevonden in zuidelijke richting in de vorm van lintbebouwing langs de Lytse Buorren. De bebouwing aan de Galemawei is van een latere datering. Daarna zijn de woningen langs de Pastoryleane gebouwd. Eind jaren 1980 was er behoefte aan nieuwbouw, die gerealiseerd is aan de Terpwei.
De woningbouw, gerealiseerd in de jaren negentig van de vorige eeuw tussen de Frjentsjerter Feart en de Wjelsriper Opfeart, vormt de meest recente wijk. Wonen aan het water staat hier voorop.

Opvallend is de ruime, wijde structuur van het dorp met vergezichten en groene doorkijken. Wjelsryp ligt te midden van weilanden. Open ruimtes in de kern zijn tevens in gebruik als grasland. Het sportveld is gelegen tegenover de kerk, naast de terp. Verder zijn de vaarten typerend voor het dorpsgezicht. Het betreft de Frjentsjerter Feart en de Wjelsriper Opfeart. Deze vaarten verwijzen naar de ontstaansgeschiedenis van Wjelsryp als vissersplaatsje. Deze groen- en waterstructuur geven het dorp een agrarische, open uitstraling.

De hoofdwegen in het dorp worden gevormd door de Westerein, Tillewei, Galemawei, Oasterein,
Lytse Buorren en de Greate Buorren.

Het dorpswapen en -vlag van Wjelsryp / Welsrijp >>

De Fjurkemiger

Sinds november 2005 staat er op het kruispunt een fjurkemiger, de bijnaam voor de inwoners van Welsrijp.
Weinig mensen in het dorp weten echter de juiste betekenis van de bijnaam Fjurkemiger.
Mw. B. Post bleek een boekje te hebben waarin de juiste betekenis wordt omschreven. Het leek ons aardig om dat in de Buorfinne te plaatsen zodat iedereen kennis kan nemen van de betekenis.
“Fjurkemiger” zijn lieden die in het vuur plassen. “Fjurke” is een vuurtje en een “fjurke oansette” is twist maken, stoken. Wanneer we de schimpnaam letterlijk nemen, dan zou het kunnen zijn, dat die van Welsrijp bekend stonden als lieden, die twisten of ruzies beslechten. Zij doofden de “fjurkes” door er in te plassen.
Niet onwaarschijnlijk is, dat daarom de plaats Welsrijp ook wel “Nazareth” wordt genoemd, net als in Houwerzijl (Groningen).

Informatie overgenomen uit het boek “Groot schimpnamenboek van Nederland” van Dirk van der Heide.

Twitterberichten gemeente Waadhoeke